Sosyal Harcamaların Devlet Borçlanması Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği

Gökhan DÖKMEN, Zeki KAPLAN

Özet


Keynesyen Refah Devletinin ortaya çıkmasıyla birlikte, devletin sosyal alanda üstlendiği fonksiyonlar hem nicelik hem de nitelik açısından değişim göstermiştir. Bu süreçte sosyal harcamaların GSYİH’daki payı artmış ve buna bağlı olarak çeşitli finansman sorunları ortaya çıkmıştır. Bu noktada vergi gelirlerinin yeterli olmaması sonucu kamu borçlanması önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde 1999-2015 yılları arasında kamu borçlanması ile sosyal harcamalar arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişki incelendikten sonra ise farklı sosyal harcama kalemlerinin kamu borcuna etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın amacını gerçekleştirilmek için öncelikle hipotezler belirlenmiş; sonrasında ise hipotezler panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, sosyal harcamalarda ortaya çıkacak bir artışın kamu borçlanmasını arttırmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak sosyal harcamalar ve devlet borçlanması ilişkisi, OECD’nin sosyal harcamalara ilişkin alt bileşenleri açısından beklentilere uygun çıkmamıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.