Katılımcı Bütçe Anlayışının Üniversite Bütçeleri Açısından Uygulanabilirliği: Uşak Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma

Mustafa TAYTAK

Özet


Katılımcı bütçeleme; yerel yönetim bütçeleri noktasında vatandaşların, doğrudan ya da dolaylı olarak bütçenin hazırlanmasına, uygulanmasına ve uygulama sonrası denetimlere, özgür iradesi ile katılmasını ifade eden bir anlayıştır. Katılımcı bütçe uygulamaları, esas itibariyle yerel yönetim bütçeleri üzerine inşa edilmiş olan bir yapıya sahiptir. Bu çalışma, özel bütçeli kuruluşlar içerisinde yer alan kamu üniversitelerinde katılımcı bütçe anlayışının uygulanabilirliğini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda çalışma grubu, Uşak Üniversitesi’nin dış paydaşlarından birisi olan ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmış ve elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşme formu oluşturulurken alanında uzman olan kişilerden yardım alınmış, pilot uygulamalar yapılmış ve yine alanında uzman olan kişilere danışılarak görüşme formuna son şekli verilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde elde edilen veriler incelendiğinde, üniversitelerde katılımcı bütçe anlayışının uygulanabilir olduğu; bunun sonucunda kurumlarda iyi yönetişim ve katılımcı demokrasi anlayışın yerleşmesine katkı sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.