Mekansal Farklılık Bağlamında Mükelleflerin Vergi Tutumları: Eskişehir-Kütahya Örnekleminde Bir Analiz

Ahmet TEKİN, Esra DOĞAN, Ferdi ÇELİKAY

Özet


Bu çalışmanın amacı değişik toplum yapısına sahip yerleşkelerde ikamet eden mükelleflerin vergi tutumlarında farklılık olup olmadığını belirleyebilmektir. Bu kapsamda coğrafi yakınlıklarına rağmen değişik toplumsal yapıya sahip Eskişehir ve Kütahya illeri için oluşturulan örneklem ile mükelleflerin vergisel motivasyonları nicel analiz yöntemleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sürecinde “demografik özellikler” ve “vergi ile ilgili değerlendirmeler” şeklindeki iki bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler illerin demografik özellikleri dikkate alınarak kota örnekleme yöntemiyle derlenmiş, analiz aşamasında ise Bağımsız Örneklem T-Testi ile Tek Yönlü Varyans Analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mükellefiyet, vergi sistemi ve toplumsal duyarlılık başlıklarında Eskişehir ve Kütahya illerinde yaşayan aynı demografik özelliklere sahip bireylerin tutumlarında istatistiksel olarak çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Çalışma mekânsal farklılıklar bağlamında mükelleflerin vergi tutumlarını irdelemesi bakımından literatüre katkı sağlar niteliktedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.