Mükelleflerin Vergi Aflarına Bakışı: Çorum İli Üzerine Bir Araştırma

Özgür Emre KOÇ

Özet


Vergi kamu kesimi için önemli bir gelir kaynağı iken mükellefler için maddi bir yüktür. Mükellefler bu yükü hafifletebilmek için vergisel yükümlülükleri yerine getirme konusunda pek istekli davranmamakta ve vergiye karşı direnç gösterebilmektedir. Kamu kesimi de bu direnci yumuşatmak ve vergiye uyumu sağlamak amacıyla vergi aflarını kullanmaktadır. Vergi afları, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere hukuki ve idari yaptırımların uygulanmamasını sağlamaktadır. Vergi afları, gerek vergiye uyumun gerçekleşmesinde ve gerekse yükümlülerin vergisel ödevlere bakışı açısından mükellef psikolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu noktadan hareketle, çalışmamızda Çorum ilinde 450 vergi mükellefleri ile yapılan anket sonucunda, mükelleflerin vergi afları konusundaki düşünceleri ölçülmeye çalışılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda vergi mükellefleri, vergi aflarının vergilemede adalet ilkesini zedelediğini; ancak diğer taraftan da mükelleflere geçmiş dönem borçlarından kurtulma şansı verdiği için vergiye uyumu artırdığı sonucuna varılmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki; vergi mükelleflerinin vergi aflarına yönelik düşünceleri literatürdeki vergi aflarına yönelik tartışmaları destekler mahiyettedir.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.