Sosyal Medyada Vergi Algısı

Oğuz Kağan Ahmet KAYA, İsa SAĞBAŞ

Özet


Bu çalışmanın amacı sosyal medyada vergi ve vergi algısını incelemektir. Çalışmamızda öncelikle günümüz şartlarında insan hayatında oldukça önemli bir yer kaplayan internet, sosyal medya ve sosyal medya platformlarından bahsedilecektir. Daha sonra önemli sosyal medya platformlarından olan Ekşi Sözlük, Google Scholar, Wikipedia ve Twitter incelenerek vergi ve vergi algısı konusunda araştırmalar yapılacak ve araştırmalardan elde edilen bulgular analiz edilecektir. Analiz amacıyla toplanan birincil veriler içerik analizi, dönemler arası karşılaştırma gibi yöntemler ile analiz edilecektir. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığı incelenecektir. Tüm bu araştırmalar sonucunda bireylerin yaşamlarında önemli bir yere sahip olan sosyal medyada, kullanıcılar vergi konusunda neler düşünüyor ve düşüncelerini ne ölçüde sosyal medya ortamlarına aktarıyor tespit edilmeye çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlar verginin sosyal medyada hızlı bir şekilde gündem olduğu ve kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklerde yer bulduğu sonucunu ortaya koymuştur. Ayrıca toplumdaki vergi algısını olumlu yönde geliştirebilmek ve vergi ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek için sosyal medyanın geleneksel medyadan daha önemli bir enstrüman olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akar, Erkan. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri, Elif Yayınevi, Ankara.

Barnes, Stuart. & Mattsson, Jan. (2008). “Brand Value in Virtual Worlds: An Axiological Approach”, Journal of Electronic Commerce Research (Online Edition), Volume: 9, Issue: 3, p. 195-206.

Boyd, Danah. M. & Ellison, Nicole. B. (2008). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, Volume: 13 Issue: 1, p. 210–230.

Dağıtmaç, Murat. (2015). Sosyal Medya Bizi Neden Kullanır, Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul.

Dikbıyık, Derya. (2016). Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketicilerin Ürün ve Hizmet Satın Alma Davranışına Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.

Gunelius, Susan. (2010). Blogging All-In-One For Dummies, Wiley Publishing, New Jersey.

Gülseçen, Sevinç., Gürsul, Fatih., Bayrakdar, Betül., Çilengir, Sevgi. ve Canım, Sinem. (2010). “Yeni Nesil Mobil Öğrenme Aracı: Podcast”, XII. Akademik Bilişim Konferansı, 10-12 Şubat 2010, Muğla.

http://iletisimnotlarim.blogspot.com/2013/05/mikroblog-nedir-bir-blog-yayn-bicimi.html, Erişim tarihi: 14.11.2018.

Hubackova, Sarka. & Golkova, Dita. (2014). “Podcasting In Foreign Language Teaching”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume: 143, p. 143-146.

İşlek, Mahmut. Sami. (2012). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karaman.

“İnteraktif Sözlükler Sıralaması, İnteraktif Sözlük Nedir?” https://interaktifsozlukler.com/interaktif-sozluk-nedir/, Erişim tarihi: 12.11.2018.

Kahraman, Murat. (2014). Sosyal Medya 101 2.0 (3. Baskı), Mediacat, İstanbul.

Kaplan, Andres. M. & Haenleın, Michael. (2011). “The Early Bird Catches The News: Nine Things You a Should Know About Micro-Blogging”, Business Horizons, Volume: 54 Issue: 2, p. 105-113.

Kaplan, Andres. M. & Haenlein, M. (2010). “Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media”, Business Horizons, Volume: 53, p. 59-68.

Kaplan, Andres. M. & Haenlein, Michael. (2009). “The Fairyland Of Second Life: Virtual Social Worlds And How To Use Them”, Business Horizons, Volume: 52 Issue: 6, p. 563-572.

Kara, Tolga. (2012). “Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi ve İletişim Hizmetleri Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, Global Media Journal, Volume: 2 Issue: 4, s. 102-117.

Lariscy, Ruthann. Weaver; Avery, Elizabeth. Johnson; Sweetser, Kaye. D. & Howes, Pauline. (2009). “Research in Brief An Examination of the Role of Online Social Media in Journalists Source Mix”, Public Relations Review, Volume: 35, p. 314-316.

Mavnacıoğlu, Korhan. (2015). Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul.

Oberholzer, Ruanda (2005). “A Survey of the Perceptions of Previously Disadvantaged South Africans on Taxation”, Critical Perspectives on Accounting, Volume: 16, p. 247-275.

Phippen, Andy. (2004). “An Evaluative Methodology For Virtual Communities Using Web Analytics”, Campus-Wide Information Systems, Volume: 21 Issue: 5, p. 179-184.

Sağbaş, İsa. ve Başoğlu Adem. (2005). “İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Vergileri Algılaması: Afyonkarahisar İli Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 2, s.123-144.

Sağlam, Metin (2013). “Vergi Algısı ve Vergi Bilinci Üzerine Bir Araştırma: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinde Vergi Algısı Bilinci”, Sosyo Ekonomi, Cilt: 1, s. 315-334.

Sanlav, Ümit. (2014). Sosyal Medya Savaşları, Hayat Yayın Grubu, İstanbul.

Şardağ Karabulut Melek. (2015). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Sosyal Medya Pazarlaması: Sinop İlinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Taytak, Mustafa. (2010). “İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Vergi Bilincinin Tespiti: Ampirik Bir Araştırma”, Maliye Dergisi, Sayı: 158, s. 496-512.

Üstündağ Eralp, Merve. (2018). Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı Pazarlamanın Rolü: Hızlı Tüketim Markalarının Twitter Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.

Yavuz, Mehmet Cihan. Ve Haseki, Murat İsmet. (2012). “Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi”, Cag University Journal of Social Sciences, Cilt: 9, Sayı: 2, s. 116-137.

Zarrella, Dan. (2010). The Social Media Marketing Book, O’Reill, Canada.
Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.