Vergilemede Yasallık İlkesinin 2011-167 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı Bağlamında Hukuki Analizi

Yüksel ÇAĞDAŞ

Özet


Vergilemede yasallık ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73. maddesinde açık bir şekilde ifade edilerek hüküm altına alınmıştır. Yasallık ilkesi ile birey açısından hak ve özgürlükler korunurken, vergilendirme yetkisi ile konun koyucunun vergiyi salması, alması veya gerektiğinde değiştirmesi, diğer bir ifade ile keyfi ve ölçüsüz olma olasılığı ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda yasallık ilkesinden yola çıkılarak bu çalışmada 2011/167 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı hukuki olarak analiz edilmiş ve çıkarımlarda bulunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktan, C. C. ve Gencel, U. (2003), “Türkiye’de Geriye Doğru Vergileme ve Verginin Hukukiliği İlkesinin İhlali”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1).

Bilici, N. (2015), Vergi Hukuku, 36. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Chevallier, J. (2010), Hukuk Devleti, çev. Ertuğrul Cenk Gürcan, İmaj Yayıncılık, Ankara.

Çağan, N. (1982), Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.

Ekinci, F. ve Ekeryılmaz, Ş. (2018), “Vergilemede Yasallık İlkesinin Danıştay 3. Daire Kararı Işığında Hukuksal ve Nitel Analizi”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), s.397-403.

Gerek, Ş. ve Aydın, A. R. (2005), Anayasa ve Vergi Hukuku, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Güneş, G. (2011), Verginin Yasallığı İlkesi, 3. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.

Kaneti, S. (2011), “Türk Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri”, Makaleler, XII Levha, İstanbul.

Kumrulu, A. (1979), "Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 36, s.147-162.

Öncel M., Kumrulu A. ve Çağan N. (2014), Vergi Hukuku, 23. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

Özer, İ. (1977), Vergileme İlkeleri ve Türk Vergi Sistemi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 163.

Saban, N. (2014), Vergi Hukuku, 6. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.

Sönmez, N. (1976), Vergi Hukuku, İstiklal Matbaası, İzmir.

Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2012), “Vergi hukuku” 5. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa.

Taşdelen, A. (2010), “Vergi Kabahatlerinin Anayasal Temelleri Üzerine Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 59 (4), s.767-796.

Tekbaş, A. (2012), “Vergi Kanunlarının Tabi Olduğu Anayasal İlkeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Özel S., 2010, s.123-191.

Tomkins, A. (2010), Public Law, Clarendon Law Series, Oxford University Press, UK.

Vanistendael, F. (1996), “Legal Framework for Taxation”, Tax Law Design and Drafting, Volume 1, Chapter 2.

Yaltı, B. (2011), Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Konulu Kararları Bakımından Geriye Yürümezlik Esası: Ex Tunc-Ex Nunc-Pro Futuro Etki Üzerine Değerlendirmeler, Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik Esası, Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi-1, Ed: Billur Yaltı), Beta Basım, İstanbul.

Anayasası, https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1924-anayasasi/

Anayasası, https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi/

Anayasası, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

Sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5652.html

Sayılı Yaş Sebze Ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.552.pdf
Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.