Türkiye’de Transfer Harcamalarının Gelir Dağılımında Adalet Üzerindeki Etkisi

Bersu CEYLAN

Özet


Transfer harcamaları, devletin karşılıksız olarak gerçekleştirmiş olduğu harcamalardır. Bu harcamaların içerisinde emekli maaş ödemeleri, burs ödemeleri, borç faiz ödemeleri gibi çeşitli harcama kalemleri yer almaktadır. Transfer harcamaları içerisindeki emekli maaş ödemeleri, burs ödemeleri gibi sosyal amaçlı yapılan harcamaların gelir dağılımında adaleti sağlamadaki etkisi pozitif olarak bilinmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de transfer harcamalarının toplam bütçe harcamaları içerisindeki payının yıllar içerisinde artmasına karşın gelir dağılımını nasıl etkilediğini incelemektir. Bu kapsamda, toplam transfer harcamaları içindeki borç faiz ödemelerinin gelir dağılımı üzerindeki negatif etkisi önem arz etmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akat, A. S., Gürsel, S., İnsel, A., Gürbüz, A. A., Karanfil, F., Polat, S., Bakış, O., Jobert, T., Tuncer, R., Dayangaç, R., ve Öztürk, B. (2008). Kamu Harcamalarının Bileşiminin Büyüme ve Rafah Etkileri, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, ss. 1-136.

Aydın, M. S., Kaya, H. ve Sezer, O. (2017). Transfer Harcamalarının Gelir Dağılımında Adaleti Sağlamadaki Rolü. International Journal of Social Science. Sayı: 61. ss. 475-487

Bellù, L. G. (2005). Charting Income Inequality: The Lorenz Curve, Easypol On–Line Resource Materials For Policy Making, Food And Agriculture Organization Of The United Nations (FAO).

Çalışkan., Ç. (2010). Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk. Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59. s. 89–132.

Danziger S. and Plotnick, R. (1977). Demographic Change, Government Transfers, And -Income Distribution. Monthly Labor Review. Vol 100. No 4. pp. 7-11.

Dinler, Z., (2004). Mikro Ekonomi, Ekin Basım Yayın, 10. Baskı, Bursa. ss. 305-324

Erçakar, M. E., ve Güvenoğlu, H. (2018). Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Sosyal Koruma Harcamalarına Bir Bakı., Sosyal Bilimler Metinleri. Sayı 1, ss. 38-53.

Erdoğdu, M. M., Yenigün, E. (2008). Türkiye’de Sosyal Bütçe Nasıl Yapılıyor? Nasıl İzleni? Buldam A (ed). Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Yayınları. 1. Baskı. s. 1-202.

Kalaycı, C. (2016). Türkiye’de Transfer Harcamalarının Gelişimi ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ordu. (Kalaycı, 2016: 20).

Kanca, O. C., ve Bayrak M. (2015). Ekonomik Tasnif Esasında Türkiye’de Kamu Harcamaları. Muş Alparslan Üni̇versi̇tesi̇ Sosyal Bi̇li̇mler Dergisi. ss. 107-139.

Kılıç, N. Ö. (2020). Kamu Yatırımlarının Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Türkiye Düzey 1 Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi, Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 5 (1), 34-48.

Kirmanoğlu, H., (2019). Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Yayınları, 7. Baskı, İstanbul.

Lorz, O. (2004). Unemployment, Social Transfers, and International Capital Mobility. FinanzArchiv / Public Finance Analysis. Vol. 60. No. 2. pp. 205-22.

Mızırak, Z., ve Üçler, G. (2012). Türkiye’de Kamu Harcamalarının İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi (1970-2009). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı:42, ss. 178-202.

Savaş, V., (2007). İktisatın Tarihi, Siyasal Yayınevi, 5. Baskı, Ankara.

Tülümce, S. Y., ve Yavuz E. (2019). Kamu Kesimini Büyüklüğü ve Performansının Analizi, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul.

Ulusoy, A. (2018). Maliye Politikası, Umuttepe Yayınları, 10. Baskı, Kocaeli.

van de Walle, Dominique P., Public Spending and the Poor: What We Know, What We Need to Know (June 1995). World Bank Policy Research Working Paper No. 1476. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=597227, Erişim: 1.12.2019.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003), T.C. Resmî Gazete, 25326, 24/12/2003.

OECD, https://www.oecd.org/social/expenditure.htm , Erişim: 19.12.2019.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, https://www.sbb.gov.tr/, 2.12.2019.

Türkiye’de Gelir Dağılımı, Gini Katsayısı ve Yoksulluk Oranları, http://www.mahfiegilmez.com/2019/09/turkiyede-gelir-daglm-gini-katsays-ve.html, Erişim: 1.12.2019,

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). http://www.tuik.gov.tr, Erişim: 19.12.2019.
Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.