Samaritan Çıkmazı Bağlamında Dış Yardımların Ekonomik Büyümeye Etkisinin İncelenmesi: Ampirik Bir Analiz

Mehmet DAĞ, Oktay KIZILKAYA, Selim DEMEZ

Özet


Küreselleşen dünyada ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması amacıyla gelişmiş ülkeler veya uluslararası mali kuruluşlar tarafından çeşitli ülkelere yönelik koşullu veya koşulsuz ekonomik yardımlar yapılmaktadır. Yapılan yardımların amaçlanan hedeflere ulaşma konusunda ne ölçüde başarılı olduğu ekonomi literatüründe inceleme konusu olmaktadır. Samaritan Çıkmazı, yapılan yardımların bir müddet sonra yardım alanlar açısından olumsuz etkilere neden olması ihtimaline işaret etmektedir. Bu etkilerden biri ülkelerin ekonomik büyüme performansı üzerinde görülebilmektedir. Bunun nedeni olarak yardım alan ülkelerde sürekli ekonomik yardım beklentisinin kurumların üretkenlikten uzaklaşarak bu yardımlara bağlı bir gelecek planlamasına girmelerine neden olabileceği gösterilmektedir. Bu çalışmanın amacı ele alınan ülkeler ve zaman kısıtı çerçevesinde söz konusu ülkeler açısından Samaritan Çıkmazı’nın mevcut olup olmadığının tespitidir. Çalışmada panel veri analizi yöntemlerinden Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, düşük ve üst orta gelirli ülkeler için dış yardımlar ile büyüme arasında pozitif ilişki bulunurken alt orta gelir grubundaki ülkeler için negatif ilişki bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.