Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İş Yapabilme Kolaylığı İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Mete DİBO, Deniz AYTAÇ

Özet


İktisadi, sosyal ve politik yaşamın kurgulanmasında esas alınan kurallar ülkelerin ekonomik performanslarını farklılaştırabilmektedir. Bu kuralların etkin biçimde kullanılarak girişimciliğin desteklendiği ve yaratıcı kapasitenin ortaya çıkarılmasının olanaklı olduğu ekonomilerde büyüme ve refah artışının temini mümkündür. Büyüme ve refahın ileri bir düzeye erişebilmesi çoğunlukla doğrudan yatırımların arttırılmasıyla ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla ekonomiyi yönlendirecek olan kuralların, yatırımları kolaylaştıracak biçimde tasarlanması amaca uygun olacaktır.

Bu çalışmanın amacı; vergiler ve iş kurabilmek için gerekli prosedürler ile iş yapabilme kolaylığı sıralamasının, net doğrudan yabancı yatırım girişleri üzerindeki etkisini test etmektir. Dünya Bankası verilerinin kullanıldığı ve 2015 yılında en fazla net doğrudan yabancı yatırım alan on ülke için gerçekleştirilen panel veri analizi sonucunda, toplam ödenen vergi sayısı ve işe başlamak için gereken süre ile net doğrudan yabancı yatırımlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF


Makale Yazım Kuralları:

Dergimize makalelerinin göndermek isteyen yazarların çalışmalarını örnek dosyaya göre hazırlamaları gerekmektedir. Örnek Makale dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.